arrow_back

Wiele sieci VPC

Wiele sieci VPC

1 godz. 10 godz. Punkty: 5

GSP211

Moduły Google Cloud do samodzielnego ukończenia

Opis

W tym module utworzysz sieci VPC i instancje maszyn wirtualnych, a potem przetestujesz połączenia między sieciami. Będą to 2 sieci trybu niestandardowego (managementnetprivatenet) z regułami zapory sieciowej oraz instancjami maszyn wirtualnych przedstawionymi na tym schemacie sieci:

Schemat sieci

W tym projekcie Qwiklabs sieć mynetwork z regułami zapory sieciowej i 2 instancje maszyn wirtualnych (mynet-eu-vm oraz mynet-us-vm) zostały już utworzone automatycznie.

Cele

W tym module nauczysz się, jak:

 • tworzyć sieci VPC trybu niestandardowego z regułami zapory sieciowej,
 • tworzyć instancje maszyn wirtualnych za pomocą Compute Engine,
 • przeglądać połączenia instancji maszyn wirtualnych w sieciach VPC,
 • tworzyć instancje maszyn wirtualnych z wieloma interfejsami sieci.

Konfiguracja i wymagania

Zanim klikniesz przycisk Start Lab (Rozpocznij moduł)

Zapoznaj się z tymi instrukcjami. Moduły mają limit czasowy i nie można ich zatrzymać. Po kliknięciu Start Lab (Rozpocznij moduł) na liczniku wyświetli się informacja o tym, na jak długo udostępniamy Ci zasoby Google Cloud.

W tym praktycznym module Qwiklabs możesz spróbować swoich sił w wykonywaniu opisywanych działań w prawdziwym środowisku chmury, a nie w jego symulacji lub wersji demonstracyjnej. Otrzymasz nowe, tymczasowe dane logowania, dzięki którym zalogujesz się i uzyskasz dostęp do Google Cloud na czas trwania modułu.

Wymagania

Do ukończenia modułu potrzebne będą:

 • dostęp do standardowej przeglądarki internetowej (zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome),
 • czas wymagany do ukończenia modułu.

Uwaga: jeśli masz już osobiste konto lub projekt w Google Cloud, nie używaj go w tym module.

Uwaga: jeśli używasz Pixelbooka, uruchom ten moduł w oknie incognito.

Rozpoczynanie modułu i logowanie się w konsoli Google Cloud

 1. Kliknij przycisk Rozpocznij moduł. Jeśli moduł jest odpłatny, otworzy się wyskakujące okienko, w którym możesz wybrać formę płatności. Po lewej stronie znajduje się panel Szczegóły modułu z następującymi elementami:

  • przyciskiem Otwórz konsolę Google;
  • czasem, który Ci pozostał;
  • tymczasowymi danymi logowania, których musisz użyć w tym module;
  • innymi informacjami potrzebnymi do ukończenia modułu.
 2. Kliknij Otwórz konsolę Google. Moduł uruchomi zasoby, po czym otworzy nową kartę ze stroną logowania.

  Wskazówka: otwórz karty obok siebie w osobnych oknach.

  Uwaga: jeśli pojawi się okno Wybierz konto, kliknij Użyj innego konta.
 3. W razie potrzeby skopiuj nazwę użytkownika z panelu Szczegóły modułu i wklej ją w oknie logowania. Kliknij Dalej.

 4. Skopiuj hasło z panelu Szczegóły modułu i wklej je w oknie powitania. Kliknij Dalej.

  Ważne: musisz użyć danych logowania z panelu po lewej stronie, a nie danych logowania Google Cloud Skills Boost. Uwaga: korzystanie z własnego konta Google Cloud w tym module może wiązać się z dodatkowymi opłatami.
 5. Na kolejnych stronach wykonaj następujące czynności:

  • Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi.
  • Nie dodawaj opcji odzyskiwania ani uwierzytelniania dwuskładnikowego (ponieważ konto ma charakter tymczasowy).
  • Nie rejestruj się w bezpłatnych wersjach próbnych.

Poczekaj, aż na karcie otworzy się konsola Google Cloud.

Uwaga: aby wyświetlić menu z listą produktów i usług Google Cloud Console, w lewym górnym rogu kliknij menu nawigacyjne. Ikona menu nawigacyjnego

Aktywowanie Cloud Shell

Cloud Shell to maszyna wirtualna oferująca wiele narzędzi dla programistów. Zawiera stały katalog domowy o pojemności 5 GB i działa w Google Cloud. Dzięki wierszowi poleceń Cloud Shell zyskujesz dostęp do swoich zasobów Google Cloud.

U góry Cloud Console, w pasku narzędzi po prawej stronie, kliknij przycisk Aktywuj Cloud Shell.

Ikona Cloud Shell

Kliknij Dalej.

cloudshell_continue.png

Uzyskanie dostępu do środowiska i połączenie się z nim może zająć kilka chwil. Po połączeniu użytkownik od razu jest uwierzytelniony. Uruchomi się Twój projekt o identyfikatorze PROJECT_ID. Przykład:

Terminal Cloud Shell

gcloud to narzędzie wiersza poleceń Google Cloud. Jest ono już zainstalowane w Cloud Shell i obsługuje funkcję autouzupełniania po naciśnięciu tabulatora.

Aby wyświetlić listę aktywnych kont, użyj tego polecenia:

gcloud auth list

(Dane wyjściowe)

Credentialed accounts:
 - <myaccount>@<mydomain>.com (active)

(Przykładowe dane wyjściowe)

Credentialed accounts:
 - google1623327_student@qwiklabs.net

Aby wyświetlić identyfikator projektu, użyj tego polecenia:

gcloud config list project

(Dane wyjściowe)

[core]
project = <project_ID>

(Przykładowe dane wyjściowe)

[core]
project = qwiklabs-gcp-44776a13dea667a6

Zadanie 1. Tworzenie sieci VPC trybu niestandardowego z regułami zapory sieciowej

Utwórz 2 sieci niestandardowe managementnetprivatenet wraz z regułami zapory sieciowej, które zezwalają na ruch przychodzący SSH, ICMPRDP.

Tworzenie sieci managementnet

Utwórz sieć managementnet za pomocą konsoli Google Cloud.

 1. W konsoli Google Cloud otwórz menu nawigacyjne (Ikona menu nawigacyjnego) i kliknij Sieć VPC > Sieci VPC.

Menu nawigacyjne

 1. Zwróć uwagę na sieci defaultmynetwork oraz ich podsieci.

  Każdy projekt Google Cloud rozpoczyna się od sieci default. Poza tym sieć mynetwork została przygotowana jako część schematu sieci.

 2. Kliknij Utwórz sieć VPC.

 3. W polu Nazwa wpisz managementnet.

 4. Jako Tryb tworzenia podsieci wybierz Niestandardowy.

 5. Ustaw te wartości, a wszystkie inne pozostaw domyślne:

  Właściwość Wartość (wpisz podaną wartość lub wybierz podaną opcję)
  Nazwa managementsubnet-us
  Region us-east1
  Zakres IPv4 10.130.0.0/20
 6. Kliknij Gotowe.

 7. Kliknij ODPOWIEDNIK W FORMACIE WIERSZA POLECEŃ.

  Te polecenia pokazują, że sieci i podsieci można tworzyć za pomocą wiersza poleceń Cloud Shell. Sieć privatenet utworzysz przy użyciu tych poleceń z podobnymi parametrami.

 8. Kliknij Zamknij.

 9. Kliknij Utwórz.

Testowanie ukończonego zadania

Kliknij Sprawdź postępy, aby zobaczyć stan realizacji zadania. Jeśli udało Ci się utworzyć sieć managementnet, wyświetli się wynik.

Utworzenie sieci managementnet

Tworzenie sieci privatenet

Utwórz sieć privatenet za pomocą wiersza poleceń Cloud Shell.

 1. Uruchom to polecenie, aby utworzyć sieć privatenet:

gcloud compute networks create privatenet --subnet-mode=custom
 1. Uruchom to polecenie, aby utworzyć podsieć privatesubnet-us:

gcloud compute networks subnets create privatesubnet-us --network=privatenet --region=us-east1 --range=172.16.0.0/24
 1. Uruchom to polecenie, aby utworzyć podsieć privatesubnet-eu:

gcloud compute networks subnets create privatesubnet-eu --network=privatenet --region=europe-west1 --range=172.20.0.0/20

Testowanie ukończonego zadania

Kliknij Sprawdź postępy, aby zobaczyć stan realizacji zadania. Jeśli udało Ci się utworzyć sieć privatenet, wyświetli się wynik.

Utworzenie sieci privatenet
 1. Uruchom to polecenie, aby wyświetlić listę dostępnych sieci VPC:

gcloud compute networks list

Dane wyjściowe powinny wyglądać tak:

NAME: default SUBNET_MODE: AUTO BGP_ROUTING_MODE: REGIONAL IPV4_RANGE: GATEWAY_IPV4: NAME: managementnet SUBNET_MODE: CUSTOM BGP_ROUTING_MODE: REGIONAL IPV4_RANGE: GATEWAY_IPV4: ... Uwaga: defaultmynetwork to sieci trybu automatycznego, natomiast managementnetprivatenet to sieci trybu niestandardowego. Sieci trybu automatycznego tworzą podsieci automatycznie w każdym regionie, natomiast sieci trybu niestandardowego na początku nie mają żadnych podsieci, dzięki czemu masz pełną kontrolę nad ich tworzeniem.
 1. Uruchom to polecenie, aby wyświetlić listę dostępnych podsieci VPC (posortowaną według sieci VPC):

gcloud compute networks subnets list --sort-by=NETWORK

Dane wyjściowe powinny wyglądać tak:

NAME: default REGION: us-east1 NETWORK: default RANGE: 10.128.0.0/20 STACK_TYPE: IPV4_ONLY IPV6_ACCESS_TYPE: INTERNAL_IPV6_PREFIX: EXTERNAL_IPV6_PREFIX: ... Uwaga: jak można było oczekiwać, sieci defaultmynetwork mają podsieci w każdym regionie, ponieważ są sieciami trybu automatycznego. Sieci managementnetprivatenet mają wyłącznie podsieci utworzone przez Ciebie, ponieważ są sieciami trybu niestandardowego.
 1. W konsoli Google Console otwórz menu nawigacyjne i kliknij Sieć VPC > Sieci VPC.

 2. Widzisz, że w konsoli Google Cloud są wymienione te same sieci i podsieci.

Tworzenie reguł zapory sieciowej dla sieci managementnet

Utwórz reguły zapory sieciowej zezwalające na ruch przychodzący SSH, ICMPRDP do instancji maszyn wirtualnych w sieci managementnet.

 1. W konsoli Google Cloud otwórz menu nawigacyjne (Ikona menu nawigacyjnego) i kliknij Sieć VPC > Zapora sieciowa.

 2. Kliknij + Utwórz regułę zapory sieciowej.

 3. Ustaw te wartości, a wszystkie inne pozostaw domyślne:

  Właściwość Wartość (wpisz podaną wartość lub wybierz podaną opcję)
  Nazwa managementnet-allow-icmp-ssh-rdp
  Sieć managementnet
  Miejsca docelowe Wszystkie instancje w sieci
  Filtr źródeł Zakresy adresów IPv4
  Zakresy źródłowych adresów IPv4 0.0.0.0/0
  Protokoły i porty Określ protokoły i porty, a następnie zaznacz TCP, wpisz: 22, 3389 oraz zaznacz Inne protokoły i wpisz: ICMP.
Uwaga: sprawdź, czy w Zakresach źródłowych adresów IPv4 masz uwzględnione /0, co pozwala określić wszystkie sieci.
 1. Kliknij ODPOWIEDNIK W FORMACIE WIERSZA POLECEŃ.

  Te polecenia pokazują, że reguły zapory sieciowej można również tworzyć za pomocą wiersza poleceń Cloud Shell. Reguły zapory sieciowej dla sieci privatenet utworzysz przy użyciu tych poleceń z podobnymi parametrami.

 2. Kliknij Zamknij.

 3. Kliknij Utwórz.

Testowanie ukończonego zadania

Kliknij Sprawdź postępy, aby zobaczyć stan realizacji zadania. Jeśli udało Ci się utworzyć reguły zapory sieciowej dla sieci managementnet, wyświetli się wynik.

Utworzenie reguł zapory sieciowej dla sieci managementnet

Tworzenie reguł zapory sieciowej dla sieci privatenet

Utwórz reguły zapory sieciowej dla sieci privatenet za pomocą wiersza poleceń Cloud Shell.

 1. W Cloud Shell uruchom to polecenie, aby utworzyć regułę zapory sieciowej privatenet-allow-icmp-ssh-rdp:

gcloud compute firewall-rules create privatenet-allow-icmp-ssh-rdp --direction=INGRESS --priority=1000 --network=privatenet --action=ALLOW --rules=icmp,tcp:22,tcp:3389 --source-ranges=0.0.0.0/0

Dane wyjściowe powinny wyglądać tak:

Creating firewall...done. NAME: privatenet-allow-icmp-ssh-rdp NETWORK: privatenet DIRECTION: INGRESS PRIORITY: 1000 ALLOW: icmp,tcp:22,tcp:3389 DENY: DISABLED: False

Testowanie ukończonego zadania

Kliknij Sprawdź postępy, aby zobaczyć stan realizacji zadania. Jeśli udało Ci się utworzyć reguły zapory sieciowej dla sieci privatenet, wyświetli się wynik.

Utworzenie reguł zapory sieciowej dla sieci privatenet
 1. Uruchom to polecenie, aby wyświetlić listę wszystkich reguł zapory sieciowej (posortowaną według sieci VPC):

gcloud compute firewall-rules list --sort-by=NETWORK

Dane wyjściowe powinny wyglądać tak:

NAME: default-allow-icmp NETWORK: default DIRECTION: INGRESS PRIORITY: 65534 ALLOW: icmp DENY: DISABLED: False NAME: default-allow-internal NETWORK: default DIRECTION: INGRESS PRIORITY: 65534 ALLOW: tcp:0-65535,udp:0-65535,icmp DENY: DISABLED: False ...

Reguły zapory sieciowej dla sieci mynetwork zostały utworzone automatycznie. W jednej regule zapory sieciowej można zdefiniować wiele protokołów i portów (privatenetmanagementnet) lub można je rozłożyć na kilka reguł (defaultmynetwork).

 1. W konsoli Google Cloud otwórz menu nawigacyjne i kliknij Sieć VPC > Zapora sieciowa.

 2. Widzisz, że te same reguły zapory sieciowej są wymienione w konsoli Google Cloud.

Zadanie 2. Tworzenie instancji maszyn wirtualnych

Utwórz 2 instancje maszyn wirtualnych:

 • managementnet-us-vm w regionie managementsubnet-us

 • privatenet-us-vm w regionie privatesubnet-us

Tworzenie instancji managementnet-us-vm

Utwórz instancję managementnet-us-vm za pomocą konsoli Google Cloud.

 1. W konsoli Google Cloud otwórz menu nawigacyjne i kliknij Compute Engine > Instancje maszyn wirtualnych.

  Instancje mynet-eu-vmmynet-us-vm zostały utworzone automatycznie jako część schematu sieci.

 2. Kliknij Utwórz instancję.

 3. Ustaw te wartości, a wszystkie inne pozostaw domyślne:

  Właściwość Wartość (wpisz podaną wartość lub wybierz podaną opcję)
  Nazwa managementnet-us-vm
  Region us-east1
  Strefa
  Seria E2
  Typ maszyny e2-micro
 4. W sekcji Opcje zaawansowane kliknij menu Sieć, dyski, zabezpieczenia, zarządzanie, jedyny najemca.

 5. Kliknij Sieci.

 6. Interfejsach sieci kliknij ikonę menu, aby edytować.

 7. Ustaw te wartości, a wszystkie inne pozostaw domyślne:

  Właściwość Wartość (wpisz podaną wartość lub wybierz podaną opcję)
  Sieć managementnet
  Podsieć managementsubnet-us
 8. Kliknij Gotowe.

 9. Kliknij ODPOWIEDNIK W FORMACIE WIERSZA POLECEŃ.

  Te polecenia pokazują, że instancje maszyn wirtualnych można też tworzyć za pomocą wiersza poleceń Cloud Shell. Instancję privatenet-us-vm utworzysz przy użyciu tych poleceń z podobnymi parametrami.

 10. Kliknij Zamknij.

 11. Kliknij Utwórz.

Testowanie ukończonego zadania

Kliknij Sprawdź postępy, aby zobaczyć stan realizacji zadania. Jeśli udało Ci się utworzyć instancję maszyny wirtualnej w sieci managementnet, wyświetli się wynik.

Utworzenie instancji managementnet-us-vm

Tworzenie instancji privatenet-us-vm

Utwórz instancję privatenet-us-vm za pomocą wiersza poleceń Cloud Shell.

 1. W Cloud Shell uruchom to polecenie, aby utworzyć instancję privatenet-us-vm:
gcloud compute instances create privatenet-us-vm --zone="{{{project_0.default_zone}}}" --machine-type=e2-micro --subnet=privatesubnet-us

Dane wyjściowe powinny wyglądać tak:

Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/qwiklabs-gcp-04-972c7275ce91/zones/"{{{project_0.default_zone}}}"/instances/privatenet-us-vm]. NAME: privatenet-us-vm ZONE: "{{{project_0.default_zone}}}" MACHINE_TYPE: e2-micro PREEMPTIBLE: INTERNAL_IP: 172.16.0.2 EXTERNAL_IP: 34.135.195.199 STATUS: RUNNING

Testowanie ukończonego zadania

Kliknij Sprawdź postępy, aby zobaczyć stan realizacji zadania. Jeśli udało Ci się utworzyć instancję maszyny wirtualnej w sieci privatenet, wyświetli się wynik.

Utworzenie instancji privatenet-us-vm
 1. Uruchom to polecenie, aby wyświetlić listę wszystkich instancji maszyn wirtualnych (posortowaną według strefy):

gcloud compute instances list --sort-by=ZONE

Dane wyjściowe powinny wyglądać tak:

NAME: mynet-eu-vm ZONE: europe-west1-a MACHINE_TYPE: e2-micro PREEMPTIBLE: INTERNAL_IP: 10.164.0.2 EXTERNAL_IP: 34.147.23.235 STATUS: RUNNING NAME: mynet-us-vm ZONE: "{{{project_0.default_zone}}}" MACHINE_TYPE: e2-micro PREEMPTIBLE: INTERNAL_IP: 10.128.0.2 EXTERNAL_IP: 35.232.221.58 STATUS: RUNNING ...
 1. W konsoli Google Cloud otwórz menu nawigacyjne (Ikona menu nawigacyjnego) i kliknij Compute Engine > Instancje maszyn wirtualnych.

 2. Widzisz, że te same instancje maszyn wirtualnych są wymienione w konsoli Google Cloud.

 3. Kliknij Opcje wyświetlania kolumn, po czym kliknij Sieć. Kliknij OK.

  Widzisz 3 instancje w strefie us-east1 i 1 instancję w strefie europe-west1. Instancje te są jednak rozłożone na 3 sieci VPC (managementnet, mynetworkprivatenet) i żadna z nich nie znajduje się w tej samej strefie oraz sieci co inna. W następnej sekcji zbadasz, jaki ma to wpływ na wewnętrzne połączenia.

Zadanie 3. Przeglądanie połączeń między instancjami maszyn wirtualnych

Przejrzyj połączenia między instancjami maszyn wirtualnych. W szczególności porównaj możliwości połączeń instancji maszyn wirtualnych znajdujących się w tej samej strefie z możliwościami instancji znajdujących się w tej samej sieci VPC.

Pingowanie zewnętrznych adresów IP

Wyślij ping na zewnętrzne adresy IP instancji maszyn wirtualnych, by sprawdzić, czy są one osiągalne z publicznego internetu.

 1. W konsoli Google Cloud otwórz menu nawigacyjne i kliknij Compute Engine > Instancje maszyn wirtualnych.

 2. Zanotuj zewnętrzne adresy IP instancji mynet-eu-vm, managementnet-us-vmprivatenet-us-vm.

 3. W przypadku instancji mynet-us-vm kliknij SSH, by uruchomić terminal i nawiązać połączenie.

 4. Aby przetestować możliwość połączenia z zewnętrznym adresem IP instancji mynet-eu-vm, uruchom to polecenie z wpisanym zewnętrznym adresem IP instancji mynet-eu-vm:

ping -c 3 <tu wpisz zewnętrzny adres IP instancji mynet-eu-vm>

To powinno zadziałać.

 1. Aby przetestować możliwość połączenia z zewnętrznym adresem IP instancji managementnet-us-vm, uruchom to polecenie z wpisanym zewnętrznym adresem IP instancji managementnet-us-vm:

ping -c 3 <tu wpisz zewnętrzny adres IP instancji managementnet-us-vm>

To powinno zadziałać.

 1. Aby przetestować możliwość połączenia z zewnętrznym adresem IP instancji privatenet-us-vm, uruchom to polecenie z wpisanym zewnętrznym adresem IP instancji privatenet-us-vm:

ping -c 3 <tu wpisz zewnętrzny adres IP instancji privatenet-us-vm>

To powinno zadziałać.

Uwaga: polecenie ping dociera do zewnętrznych adresów IP wszystkich instancji maszyn wirtualnych nawet wtedy, gdy są one w innej strefie lub sieci VPC. To potwierdza, że dostęp publiczny do tych instancji jest kontrolowany wyłącznie przez reguły zapory sieciowej ICMP, które zostały przez Ciebie zdefiniowane wcześniej.

Pingowanie wewnętrznych adresów IP

Wyślij ping na wewnętrzne adresy IP instancji maszyn wirtualnych, by sprawdzić, czy są one osiągalne w obrębie sieci VPC.

 1. W konsoli Google Cloud otwórz menu nawigacyjne i kliknij Compute Engine > Instancje maszyn wirtualnych.

 2. Zanotuj wewnętrzne adresy IP instancji mynet-eu-vm, managementnet-us-vmprivatenet-us-vm.

 3. Wróć do terminala SSH połączonego z instancją mynet-us-vm.

 4. Aby przetestować możliwość połączenia z wewnętrznym adresem IP instancji mynet-eu-vm, uruchom to polecenie z wpisanym wewnętrznym adresem IP instancji mynet-eu-vm:

ping -c 3 <tu wpisz wewnętrzny adres IP instancji mynet-eu-vm> Uwaga: polecenie ping dociera do wewnętrznego adresu IP instancji mynet-eu-vm, ponieważ jest ona w tej samej sieci VPC co źródło pingu (mynet-us-vm), mimo że obie instancje maszyn wirtualnych znajdują się w innych strefach, innych regionach, a nawet na innych kontynentach.
 1. Aby przetestować możliwość połączenia z wewnętrznym adresem IP instancji managementnet-us-vm, uruchom to polecenie z wpisanym wewnętrznym adresem IP instancji managementnet-us-vm:

ping -c 3 <tu wpisz wewnętrzny adres IP instancji managementnet-us-vm> Uwaga: to nie działa – wskazuje na to 100% utraty pakietów.
 1. Aby przetestować możliwość połączenia z wewnętrznym adresem IP instancji privatenet-us-vm, uruchom to polecenie z wpisanym wewnętrznym adresem IP instancji privatenet-us-vm:

ping -c 3 <tu wpisz wewnętrzny adres IP instancji privatenet-us-vm> Uwaga: to również nie działa – wskazuje na to 100% utraty pakietów. Polecenie ping nie dociera do wewnętrznego adresu IP sieci managementnet-us-vm ani privatenet-us-vm, ponieważ są one w innych sieciach VPC niż źródło pingu (mynet-us-vm), mimo że wszystkie znajdują się w tej samej strefie us-east1.

Domyślnie sieci VPC są izolowanymi domenami sieci prywatnych. Jednak komunikacja między sieciami z użyciem wewnętrznych adresów IP nie jest dozwolona, jeśli nie zostaną skonfigurowane mechanizmy, takie jak połączenia równorzędne VPC lub sieć VPN.

Zadanie 4. Tworzenie instancji maszyny wirtualnej z wieloma interfejsami sieci

Każda instancja w sieci VPC ma domyślny interfejs sieci. Możesz utworzyć dodatkowe interfejsy sieci podłączone do Twoich maszyn wirtualnych. Istnienie wielu interfejsów sieci pozwala na tworzenie konfiguracji, w których instancja łączy się bezpośrednio z kilkoma sieciami VPC (w zależności od typu instancji może to być nawet 8 interfejsów).

Tworzenie instancji maszyny wirtualnej z wieloma interfejsami sieci

Utwórz instancję vm-appliance z interfejsami sieci w podsieciach privatesubnet-us, managementsubnet-usmynetwork. Zakresy CIDR tych podsieci nie nakładają się, co jest wymagane w przypadku tworzenia maszyny wirtualnej z wieloma kontrolerami interfejsów sieci (NIC).

 1. W konsoli Google Cloud otwórz menu nawigacyjne i kliknij Compute Engine > Instancje maszyn wirtualnych.

 2. Kliknij Utwórz instancję.

 3. Ustaw te wartości, a wszystkie inne pozostaw domyślne:

  Właściwość Wartość (wpisz podaną wartość lub wybierz podaną opcję)
  Nazwa vm-appliance
  Region us-east1
  Strefa
  Seria E2
  Typ maszyny e2-standard-4
Uwaga: liczba dozwolonych interfejsów instancji zależy od typu maszyny i liczby procesorów wirtualnych. Typ maszyny e2-standard-4 pozwala na maksymalnie 4 interfejsy sieci. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po Google Cloud, w sekcji na temat maksymalnej liczby interfejsów sieciowych.
 1. W sekcji Opcje zaawansowane kliknij menu Sieć, dyski, zabezpieczenia, zarządzanie, jedyny najemca.

 2. Kliknij Sieci.

 3. Interfejsach sieci kliknij ikonę menu, aby edytować.

 4. Ustaw te wartości, a wszystkie inne pozostaw domyślne:

  Właściwość Wartość (wpisz podaną wartość lub wybierz podaną opcję)
  Sieć privatenet
  Podsieć privatesubnet-us
 5. Kliknij Gotowe.

 6. Kliknij Dodaj interfejs sieci.

 7. Ustaw te wartości, a wszystkie inne pozostaw domyślne:

  Właściwość Wartość (wpisz podaną wartość lub wybierz podaną opcję)
  Sieć managementnet
  Podsieć managementsubnet-us
 8. Kliknij Gotowe.

 9. Kliknij Dodaj interfejs sieci.

 10. Ustaw te wartości, a wszystkie inne pozostaw domyślne:

  Właściwość Wartość (wpisz podaną wartość lub wybierz podaną opcję)
  Sieć mynetwork
  Podsieć mynetwork
 11. Kliknij Gotowe.

 12. Kliknij Utwórz.

Testowanie ukończonego zadania

Kliknij Sprawdź postępy, aby zobaczyć stan realizacji zadania. Jeśli udało Ci się utworzyć instancję maszyny wirtualnej z wieloma interfejsami sieci, wyświetli się wynik.

Utworzenie instancji maszyny wirtualnej z wieloma interfejsami sieci

Przeglądanie szczegółów interfejsu sieci

Przejrzyj szczegóły interfejsu sieci instancji vm-appliance w konsoli Google Cloud i w terminalu maszyny wirtualnej.

 1. W konsoli Google Cloud otwórz menu nawigacyjne (Ikona menu nawigacyjnego) i kliknij Compute Engine > Instancje maszyn wirtualnych.
 2. Kliknij nic0 w obszarze Wewnętrzny adres IP instancji vm-appliance, by otworzyć stronę Szczegóły interfejsu sieci.
 3. Sprawdź, czy interfejs nic0 jest połączony z podsiecią privatesubnet-us, ma przypisany wewnętrzny adres IP w tej podsieci (172.16.0.0/24) i istnieją dotyczące go reguły zapory sieciowej.
 4. Kliknij nic0 i wybierz nic1.
 5. Sprawdź, czy interfejs nic1 jest połączony z podsiecią managementsubnet-us, ma przypisany wewnętrzny adres IP w tej podsieci (10.130.0.0/20) i istnieją dotyczące go reguły zapory sieciowej.
 6. Kliknij nic1 i wybierz nic2.
 7. Sprawdź, czy interfejs nic2 jest połączony z podsiecią mynetwork, ma przypisany wewnętrzny adres IP w tej podsieci (10.128.0.0/20) i istnieją dotyczące go reguły zapory sieciowej.
Uwaga: każdy interfejs sieci ma własny wewnętrzny adres IP, dlatego instancja maszyny wirtualnej może komunikować się z tymi sieciami.
 1. W konsoli Google Cloud otwórz menu nawigacyjne i kliknij Compute Engine > Instancje maszyn wirtualnych.

 2. W przypadku instancji vm-appliance kliknij SSH, by uruchomić terminal i nawiązać połączenie.

 3. Uruchom to polecenie, aby wyświetlić listę interfejsów sieci w instancji maszyny wirtualnej:

sudo ifconfig

Dane wyjściowe powinny wyglądać tak:

eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1460 inet 172.16.0.3 netmask 255.255.255.255 broadcast 172.16.0.3 inet6 fe80::4001:acff:fe10:3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether 42:01:ac:10:00:03 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 626 bytes 171556 (167.5 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 568 bytes 62294 (60.8 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1460 inet 10.130.0.3 netmask 255.255.255.255 broadcast 10.130.0.3 inet6 fe80::4001:aff:fe82:3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether 42:01:0a:82:00:03 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 7 bytes 1222 (1.1 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 17 bytes 1842 (1.7 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 eth2: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1460 inet 10.128.0.3 netmask 255.255.255.255 broadcast 10.128.0.3 inet6 fe80::4001:aff:fe80:3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether 42:01:0a:80:00:03 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 17 bytes 2014 (1.9 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 17 bytes 1862 (1.8 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 Uwaga: polecenie sudo ifconfig wyświetla listę interfejsów sieci maszyny wirtualnej z systemem Linux wraz z wewnętrznymi adresami IP poszczególnych interfejsów.

Przeglądanie połączeń interfejsu sieci

Upewnij się, że instancja vm-appliance jest połączona z podsieciami privatesubnet-us, managementsubnet-usmynetwork, pingując instancje maszyn wirtualnych w tych podsieciach.

 1. W konsoli Google Cloud otwórz menu nawigacyjne i kliknij Compute Engine > Instancje maszyn wirtualnych.

 2. Zanotuj wewnętrzne adresy IP instancji privatenet-us-vm, managementnet-us-vm, mynet-us-vmmynet-eu-vm.

 3. Wróć do terminala SSH instancji vm-appliance.

 4. Aby przetestować możliwość połączenia z wewnętrznym adresem IP instancji privatenet-us-vm, uruchom to polecenie z wpisanym wewnętrznym adresem IP instancji privatenet-us-vm:

ping -c 3 <tu wpisz wewnętrzny adres IP instancji privatenet-us-vm>

Działa.

 1. Powtórz ten sam test, uruchamiając to polecenie:

ping -c 3 privatenet-us-vm Uwaga: polecenie ping dociera do instancji privatenet-us-vm po podaniu jej nazwy, ponieważ w sieciach VPC działa wewnętrzna usługa DNS, która pozwala adresować instancje za pomocą ich nazw DNS zamiast wewnętrznych adresów IP. Wewnętrzne zapytanie DNS używające nazwy hosta instancji daje w odpowiedzi podstawowy interfejs (nic0) instancji. Dlatego w tym przypadku działa to tylko dla instancji privatenet-us-vm.
 1. Aby przetestować możliwość połączenia z wewnętrznym adresem IP instancji managementnet-us-vm, uruchom to polecenie z wpisanym wewnętrznym adresem IP instancji managementnet-us-vm:

ping -c 3 <tu wpisz wewnętrzny adres IP instancji managementnet-us-vm>

Działa.

 1. Aby przetestować możliwość połączenia z wewnętrznym adresem IP instancji mynet-us-vm, uruchom to polecenie z wpisanym wewnętrznym adresem IP instancji mynet-us-vm:

ping -c 3 <tu wpisz wewnętrzny adres IP instancji mynet-us-vm>

Działa.

 1. Aby przetestować możliwość połączenia z wewnętrznym adresem IP instancji mynet-eu-vm, uruchom to polecenie z wpisanym wewnętrznym adresem IP instancji mynet-eu-vm:

ping -c 3 <tu wpisz wewnętrzny adres IP instancji mynet-eu-vm> Uwaga: to nie działa. W instancji z wieloma interfejsami każdy interfejs uzyskuje trasę dla podsieci, w której się znajduje. Dodatkowo instancja uzyskuje pojedynczą trasę domyślną, która jest powiązana z interfejsem podstawowym eth0. O ile ręcznie nie zostanie określona inna konfiguracja, cały ruch wychodzący do dowolnego miejsca docelowego różnego od bezpośrednio połączonej podsieci będzie opuszczać instancję przez trasę domyślną z interfejsu eth0.
 1. Aby wyświetlić listę tras instancji vm-appliance, uruchom to polecenie:

ip route

Dane wyjściowe powinny wyglądać tak:

default via 172.16.0.1 dev eth0 10.128.0.0/20 via 10.128.0.1 dev eth2 10.128.0.1 dev eth2 scope link 10.130.0.0/20 via 10.130.0.1 dev eth1 10.130.0.1 dev eth1 scope link 172.16.0.0/24 via 172.16.0.1 dev eth0 172.16.0.1 dev eth0 scope link Uwaga: interfejs podstawowy eth0 uzyskuje trasę domyślną (default via 172.16.0.1 dev eth0) i wszystkie 3 interfejsy eth0, eth1 i eth2 uzyskują trasy w odpowiednich podsieciach. Ponieważ podsieć instancji mynet-eu-vm (10.132.0.0/20) nie jest uwzględniona w tej tabeli routingu, ping do tej instancji opuszcza instancję vm-appliance przez interfejs eth0 (znajdujący się w innej sieci VPC). Aby zmienić to zachowanie, możesz skonfigurować routing na podstawie zasad w sposób opisany w tej sekcji przewodnika po Google Cloud.

Gratulacje!

W tym module utworzyliśmy instancję maszyny wirtualnej z 3 interfejsami sieci i sprawdziliśmy połączenia wewnętrzne z instancjami maszyn wirtualnych znajdującymi się w podsieciach połączonych z maszyną wirtualną z wieloma interfejsami.

Przyjrzeliśmy się także sieci domyślnej wraz z jej podsieciami, trasami i regułami zapory sieciowej. Następnie testowaliśmy połączenia nowej sieci VPC w trybie automatycznym.

Ukończ kurs

Ten moduł do samodzielnego ukończenia jest częścią kursów Cloud Architecture oraz Cloud Engineering. Każdy kurs składa się z zestawu powiązanych ze sobą modułów, które razem tworzą ścieżkę szkoleniową. Za ukończenie kursu otrzymasz odznakę – będzie stanowić potwierdzenie Twojego osiągnięcia. Swoje odznaki możesz ustawiać jako widoczne publicznie, a także podać do nich linki w swoim CV lub w mediach społecznościowych. Zarejestruj się na dowolny kurs zawierający ten moduł, a zostanie on automatycznie zaliczony. Wszystkie dostępne kursy znajdziesz w katalogu Google Cloud Skills Boost.

Przejdź do kolejnego modułu

Kontynuuj kurs, przechodząc do Sieci VPC – kontrola dostępu, lub sprawdź te propozycje:

Kolejne kroki / Więcej informacji

Więcej informacji o sieciach VPC: Jak używać sieci VPC.

Szkolenia i certyfikaty Google Cloud

…pomogą Ci wykorzystać wszystkie możliwości technologii Google Cloud. Nasze zajęcia obejmują umiejętności techniczne oraz sprawdzone metody, które ułatwią Ci szybką naukę i umożliwią jej kontynuację. Oferujemy szkolenia na poziomach od podstawowego po zaawansowany prowadzone w trybach wirtualnym, na żądanie i na żywo, dzięki czemu możesz dopasować program szkoleń do swojego napiętego harmonogramu. Certyfikaty umożliwią udokumentowanie i potwierdzenie umiejętności i doświadczenia uzyskanego w zakresie technologii Google Cloud.

Ostatnia aktualizacja instrukcji: 2 sierpnia 2022 r.

Ostatni test modułu: 2 sierpnia 2022 r.

Copyright 2020 Google LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Google i logo Google są znakami towarowymi Google LLC. Wszelkie inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów, z którymi są powiązane.